Προσωπικό

Μέλη Διοικητικού Προσωπικού

Μπούνα Ελένη | Προϊσταμένη Γραμματείας
Κυκιανής Ανέστης | Διοικητικός Υπάλληλος

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)