Πρωτοετείς Φοιτητές

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για την εγγραφή του ο/η εισαγόμενος/νη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για εγγραφή.
  (διανέμεται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την ώρα της εγγραφής)

 • Τίτλο Απόλυσης. Απολυτήριο ή Πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  (σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο)

 • Nομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
  (Δεν απαιτείται στους απόφοιτους Τ.Ε.Ε.)

 • Υπεύθυνη Δήλωση (δίδεται από τη Γραμματεία) στην οποία ο/η εισαγόμενος/νη δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/νη σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 • Στατιστικό Δελτίο.
  (δίδεται από τη Γραμματεία)

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Ιατρείο του ΤΕΙ Αθήνας, ακτινογραφία θώρακος (από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα με φωτογραφία, υπογραφή και σφραγίδα του Ακτινολόγου Ιατρού) και σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΤΕΙ.

Η ακτινογραφία δεν είναι απαραίτητη κατά την ώρα της εγγραφής.

Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας: (210) 538-5128

Πρόσθετες Πληροφορίες

KΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Υπουργ. Απόφαση Φ253/Β6/1340

"Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"

Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ253/Β6/1340 ΦΕΚ 565Α (15/5/2001), άρθρο 8

Εγγραφή στη Σχολή ή στο Τμήμα επιτυχίας

1. Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για εγγραφή
β) Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
γ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης που χορηγείται από το Λύκειο.
δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα.
ε) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομική ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

2. Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του Τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της Σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα και εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Αρθρο 7: Προθεσμία εγγραφής εισαγομένων
Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα και τις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Υποχρεωτική Υγειονομική εξέταση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 327/83 (ΦΕΚ 117Α):
Οι πρωτοεγγραφόμενοι και οι μετεγγραφόμενοι από το εξωτερικό φοιτητές υποχρεώνονται στις εξής ιατρικές εξετάσεις που παρέχονται δωρεάν από την υγειονομική υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι.
1) Ακτινολογική
2) Παθολογική
3) Δερματολογική
Οι υπόλοιποι φοιτητές που ανανεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την εγγραφή τους καθώς και οι μετεγγραφόμενοι από άλλα Α.Ε.Ι. και οι κατατασσόμενοι πτυχιούχοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών υποβάλλονται κάθε χρόνο σε ακτινολογική μόνο εξέταση για την παρακολούθηση της υγείας τους. Η εξέταση γίνεται για μεν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης από την υγειονομική Υπηρεσία της Λέσχης των Ιδρυμάτων, για τους φοιτητές των άλλων Α.Ε.Ι. στα εξωτερικά ιατρεία των Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου ή Ν.Π.Ι.Δ. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/80412 (ΦΕΚ 1610Β, 31/10/2003) εγκρίνεται η δωρεάν διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές που πρόκειται να εγγραφούν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως και η εξέτασή τους στα εξωτερικά ιατρεία, χωρίς την καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής εξέταστρων.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)