Υποψήφιοι Φοιτητές

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους με ευθύνη αρμόδιας επταμελούς επιτροπής η οποία και συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Tμήματος, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

Αναβολή Διεξαγωγής Κατατακτήριων Εξετάσεων (2017-2018) 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων (2017-2018) 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018


Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων (2017-2018) 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017

Αποτελέσματα - Πρακτικό Επιτροπής, Κατάλογος Κατάταξης

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων (2016-2017) 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016

Πρακτικό Επιτροπής

Βαθμολογία υποψηφίων
Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων (2015-2016)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015

Πρακτικό Επιτροπής

Βαθμολογία υποψηφίων

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων (2014-2015) 
Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων (2014-2015)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013-2014

Απόφαση Γ.Σ. για κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2013-2014
 
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης
Κατάταξη υποψηφίων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος.

 
© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)