Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, εξάμηνης (ημερολογιακής) διάρκειας, διεξάγεται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.
Η περίοδος της άσκησης είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων.
Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που λειτουργούν εποχιακά , η δεύτερη περίοδος πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του ασκούμενου σπουδαστή. Ειδικά για τους σπουδαστές των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας η πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση που διεξάγεται σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα, εκτός σχολών, σε ιδρύματα, υπηρεσίες ή οργανισμούς, βαθμολογείται ως εργαστηριακό μάθημα και δε λαμβάνεται υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΕΧΕΙ  ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
(έγγραφο pdf)


Δικαιώματα και υποχρεώσεις

- Κατά την εξάμηνη ο σπουδαστής μπορεί να απουσιάσει δικαιολογημένα 5 ημέρες εργάσιμες συνολικά οι οποίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.
- Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξευρέσεως νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης.
- Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης.
- Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει στην επιτροπή πρακτικής άσκησης :
α)Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.
β)Κάθε άλλο στοιχείο (π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λ.π.) που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το Τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση.
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.
Σε περίπτωση απόρριψης το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του Προϊσταμένου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά.

Αποζημίωση


- Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και σε υπηρεσίες του δημόσιου και των Ν.Π.Δ.Δ. , υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
- Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή.
- Το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάσει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
- Η επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ, ορίζεται σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης.
- Το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ στο δημόσιο τομέα ορίζεται σε 176 ευρώ μηνιαίως.

Ισχύουσες διατάξεις

- Ν 1404/83 του άρθρου 24 (καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών).
- ΦΕΚ 59/85 Τ.Α΄ Π.Δ. 174/85  Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών ΤΕΙ.
- Ε5/332/22-1-86 εγκύκλιος οδηγία του Υπουργού Παιδείας με την οποία καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο Τομέα (1-4 έως 30-9,και 1-10 έως 31-3,του επομένου έτους) και τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η σημασία της πρακτικής άσκησης στον Ιδιωτικό τομέα.
- Ε5/3196/14-5-87 Συμπληρωματική εγκύκλιος της Ε5/332/22-1-86.
- Ε5/49/86/21-6-86 Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας που καθιερώνει το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο ΤΕΙ για θέματα πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του κάθε Ιδρύματος.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)